Οριστικοποίηση αρχιτεκτονικής GeoMakeIt

Κεφαλαιοποιώντας τις δράσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης των πρώτων μηνών του Έργου GeoMakeIt, η Ομάδα Έργου οριστικοποίησε τον συνολικό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του Συστήματος καθώς και τις επικείμενες ενέργειες ανάπτυξης των σχετικών Υποσυστημάτων και διεπαφών χρήστη. Οι σχετικές ενέργειες καταγράφονται λεπτομερώς στο Παραδοτέο Τ1ΕΔΚ-05529-WP1-D3 με τίτλο «Αναφορά τελικής σχεδίασης συστήματος».   


Το παραδοτέο Τ1ΕΔΚ-05529-WP1-D3 συνδυάζει το κρίσιμο περιεχόμενο των υπόλοιπων παραδοτέων του ΠΕ 1 με τίτλο «Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος» για να καταγράψει έναν πλήρη οδηγό για τις επικείμενες δράσεις ανάπτυξης και υλοποίησης των επόμενων Πακέτων Εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, το παραδοτέο περιλαμβάνει τη λεπτομερή ανάλυση κάθε υποσυστήματος ατομικά, την περιγραφή της ολοκλήρωσής τους σε ένα ενοποιημένο σύστημα καθώς και την καταγραφή των σχετικών λειτουργικοτήτων που απορρέουν από τις προβλεπόμενες ροές δεδομένων, με στόχο την τελική δημιουργία ενός παιχνιδιού.