Αποτελέσματα της 1ης ενδιάμεσης επαλήθευσης

Η Ομάδα Έργου του GeoMakeIt έλαβε τα αποτελέσματα της 1ης ενδιάμεσης επαλήθευσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ).


Η ανατροφοδότηση από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική για τη συνολική πορεία υλοποίησης του Έργου και ενθαρρυντική για την εντατικοποίηση των ενεργειών ανάπτυξης αλλά και επίτευξης περισσότερων δημοσιεύσεων σε σχετικά συνέδρια και περιοδικά, κεφαλαιοποιώντας τα πρώτα αποτελέσματα του Έργου.