Συμμετέχοντες

Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) ιδρύθηκε το 1984 και σήμερα αποτελείται από 18 Τμήματα. Το ΠΘ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 5 καλύτερα Ελληνικά ΑΕΙ, ενώ σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης ανήκει στους 10 Ελληνικούς φορείς που έχουν επιτύχει τη μεγαλύτερη κοινοτική χρηματοδότηση μέχρι σήμερα στον Ορίζοντα 2020. Kατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013) και πιο συγκεκριμένα στις δράσεις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009, 2011 το ΠΘ υλοποίησε 19 συνεργατικά έργα με επιχειρήσεις εκ των οποίων τα 7 ως συντονιστής. Το ερευνητικό μέρος του έργου GoMake-It θα υλοποιηθεί από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων και Ενοποιημένων Υπηρεσιών (TelSyNIS: Telecommunication Systems, Networks and Integrated Services) του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ) του ΠΘ σε συνεργασία με μέλη του VDCloudTec εργαστηρίου του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΠΘ. Το ΠΘ-ΤΠΕΒ υποδέχεται περίπου 160-180 προπτυχιακούς και τουλάχιστον 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως. Το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ήταν το 2ο Τμήμα Πληροφορικής στην Ελλάδα με τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής. Το εργαστήριο TelSyNIS είναι προσανατολισμένο στην έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα: Ενσύρματων και Ασύρματων Δικτύων, Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Υπηρεσιών Διαδικτύου, Πληροφοριακών Συστημάτων Παγκόσμιου Ιστού, Κατανεμημένων Συστημάτων, Πολυμέσων, Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας. Τα μέλη του έχουν εμπειρία από συμμετοχή τόσο σε ευρωπαϊκά έργα (ενδεικτικά: DEBUGIT/FP7, SOCIAL&SMART/FP7, POBICOS/FP7) όσο και από εθνικά, ενώ δημοσιεύουν σε περιοδικά υψηλού κύρους πχ. ΙΕΕΕ TFS, IEEE TSC, IEEE TC, IEEE TCC κλπ.

Η SMARTS IKE ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων λύσεων ΤΠΕ, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής καινοτομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αλλά και καταναλωτές. Οι μέτοχοι και το προσωπικό της συνιστούν μια διεπιστημονική ομάδα με υψηλή συμπληρωματικότητα δεξιοτήτων και εύρος τεχνογνωσίας, ενώ συνθέτουν ένα ισχυρό εργατικό δυναμικό που αποτελείται από έμπειρους επιχειρηματίες με εμπειρία 30 χρόνων στον χώρο των ΤΠΕ μέχρι νέους ερευνητές και ειδικούς. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες όσο και σε φορείς του δημοσίου βασιζόμενη κυρίως σε προϊόντα και συστήματα δικής της ανάπτυξης. Σημαντικό μέρος των ενεργειών σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων αφιερώνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών για smartphones με κύρια αγορά στόχο αυτή των απλών καταναλωτών. Ταυτόχρονα, συνεργάζεται με μεγάλες εταιρίες πληροφορικής και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως είναι οι: Unisystems , ARMA International, LLC, Forum Virium Helsinki κ.α.. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, 27001 και IQ NET 27001, ενώ είναι μέλος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.). Σε συμφωνία με τα κατοχυρωμένα πιστοποιητικά ISO και υπό το πρίσμα των εσωτερικών διαδικασιών, η εταιρεία αξιοποιεί την μεθοδολογία PRINCE2, το πλέον διαδεδομένο στάνταρντ διαχείρισης έργων σε διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, και σε ότι αφορά τη βέλτιστη, γρήγορη και αποδοτική ανάπτυξη λογισμικού έχει υιοθετηθεί η ευέλικτη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού Scrum. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία στη διαδικασία αξιολόγησης δυναμικού καινοτομίας IMP3rove. Οι επιχειρηματικοί και ερευνητικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι οι ακόλουθοι: Gaming, Τουρισμός και Αναψυχή, Υγεία και Ασφάλεια, Συστήματα Μεταφορών, Ενέργεια και Περιβάλλον και Δημόσιος Τομέας. Στους εν λόγω τομείς, η εταιρεία έχει αναπτύξει και διαθέσει σειρά λύσεων, ενδεικτικά παραδείγματα των οποίων είναι: συστήματα διαχείρισης αυτόματων ειδοποιήσεων (Smart Safe&Sound), πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες ενίσχυσης της διάδρασης μεταξύ οργανισμών και ευρύτερου κοινού (PoliPragmon).

Η σύμπραξη του έργου GeoMake-It αποτελείται από 2 εταίρους, ένα εργαστήριο του ΠΘ-ΤΠΕΒ και μια εταιρεία, με δεξιότητες και γνώση σε διαφορετικά πεδία. Κάθε ένας από τους εταίρους έχει επιλεχθεί για συγκεκριμένο σκοπό. Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο ΠΘ-TelSyNIS διαθέτει εμπειρία σχετική με την υλοποίηση διαδραστικών εφαρμογών, γλωσσών και συστημάτων. H SMARTS διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ολοκλήρωση λογισμικού και στη μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τελικό προϊόν. Τέλος, όλοι οι εταίροι διαθέτουν αξιοσημείωτη εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.